Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Kadr historii - fotokonkurs
Autor Wiadomość
Franco Zarrazzo 
Per astra ad anthropologiae


Wiek: 53
Dołączył: 26 Mar 2006

UP 1050 / UP 1969


Skąd: Ciemnogród

Ostrzeżeń:
 1/4/6
Wysłany: 2009-08-10, 13:32   Kadr historii - fotokonkurs

Kadr historii - fotokonkurs

Zródło---> KLIK!
red.
2009-07-01, ostatnia aktualizacja 2009-07-13 15:01
Fot. Jarosław Kubalski / AG
Interesujesz się historią? Robisz zdjęcia? Mamy dla Ciebie konkurs.
Portal i Forum Historia.org.pl oraz Historia.Gazeta.pl zapraszają wszystkich fotografujących do udziału w II Konkursie Fotograficznym "Kadr historii". Przysyłajcie do nas zdjęcia związane z tematyką historyczną, np. przedstawiające obiekty historyczne, rekonstrukcje historyczne, zabytki architektoniczne itp.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać do 31 sierpnia pod adresem kadrhistorii@historia.org.pl maksymalnie 3 zdjęcia wykonane pomiędzy 1 września 2008 a 31 sierpnia 2009 r. Na autorów najlepszych zdjęć czekają książki:

- album "Upadek Peerelu", wyd. Biblioteka Gazety Wyborczej

- album "Od dwudziestu lat z Gazetą", wyd. Biblioteka Gazety Wyborczej

- encyklopedia "Dekalog wiedzy - historia Polski", wyd. Biblioteka Gazety Wyborczej

- encyklopedia "Dekalog wiedzy - historia świata", wyd. Biblioteka Gazety Wyborczej

- Sergiusz Piasecki "Zapiski oficera Armii Czerwonej", wyd. LTW

- Bernard Cornwell "Wagabunda", Instytut Wydawniczy Erica

oraz niespodzianki filmowe z kolekcji "Gazety Wyborczej".


REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Biorąc udział w niniejszym Konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
1.2. Organizatorami konkursu fotograficznego o nazwie "Kadr Historii", (zwanego dalej Konkursem), są portale historia.org.pl i historia.gazeta.pl (zwani dalej Organizatorami).
1.3. Patronat nad Konkursem objęło ellitePRO - agencja fotograficzno reklamowa & forFoto.pl forum fotograficzne.
1.4. Fundatorami nagród są:
a) historia.gazeta.pl
b) IW Erica
1.5. Regulamin, komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach Organizatorów. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kadrhistorii@historia.org.pl.
1.6. Celem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć, które najwierniej odzwierciedlać będą nazwę Konkursu - "Kadr Historii". Dodatkowym celem jest zachęcenie do fotografowania miejsc, wydarzeń i ludzi związanych z historią.
1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

2. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY ZGŁOSZEŃ

2.1. Konkurs jest skierowany do wszystkich czytelników historia.org.pl i historia.gazeta.pl, którzy skończyli osiemnaście lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
2.2. Konkurs trwa od 4 lipca do 31 sierpnia 2009 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia terminu zakończenia Konkursu.
2.3. Zdjęcia do Konkursu muszą być powiązane z tematyką historyczną np. przedstawienie obiektów historycznych, rekonstrukcji historycznej,zabytków architektonicznych, zbiorów muzealnych, prac archeologicznych etc.
2.4. Podstawą udziału w Konkursie jest :
a) przesłanie w trakcie trwania Konkursu minimum jednego, a maksymalnie trzech zdjęć, o ciężarze w sumie nie większym niż 5 megabajtów.
b) dołączenie imienia, nazwiska, adresu, tytułu zdjęcia, miejsca i co najmniej orientacyjnej daty wykonania.
2.5. Zdjęcie winno być wykonane pomiędzy 1 września 2008 r. a 31 sierpnia 2009 r.
2.6. Fotografie należy przesłać w formie załącznika do listu elektronicznego na adres e-mail: kadrhistorii@historia.org.pl
2.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji Uczestników, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu. Od decyzji Organizatorów nie będzie odwołania.

3. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. O wyborze zwycięzców Konkursu zdecyduje komisja konkursowa (zwana dalej Komisją) powołana przez Organizatorów. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
3.2. Skład Komisji powołują Organizatorzy. Portal historia.org.pl do komisji oddeleguje, co najmniej 2 członków, historia.gazeta.pl i forfoto.pl, co najmniej po 1 członku.
3.3. Organizatorzy mogą w każdej chwili zmienić skład komisji konkursowej bez konieczności dokonywania zmian w Regulaminie.
3.4. Od dnia rozpoczęcia Konkursu Organizatorzy mogą udostępnić na swoich stronach prace przesłane przez Uczestników (wraz z nadesłanymi przez Uczestniki danymi takimi jak: imię i nazwisko, tytuł, miejsce i data wykonania). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.
3.5. Komisja będzie oceniała każdą z prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z Regulaminem
b) powiązania z historią
c) jakość
d) oryginalność
e) efektowność
3.6. Każdy z członków komisji konkursowej oceni każdą nadesłaną prace w skali od 1 do 10, gdzie 10 będzie oceną najwyższą. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy nadesłali zdjęcia najwyżej ocenione przez Komisję. W razie uzyskania przez dwa i więcej zdjęć takiej samej ilości punktów rozstrzygać będzie zdanie przewodniczącego komisji, którym będzie członek jury delegowany przez historia.org.pl.
3.6.1. Komisja konkursowa będzie miała 14 dni na ocenę prac od daty zakończenia Konkursu.
3.6.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 września 2009 r.
3.7. Dziesięć najwyżej ocenionych zdjęć, będzie miało prawo ubiegać się o nagrodę publiczności. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ankiecie utworzonej na forum.historia.org.pl.
3.7.1. Ankieta będzie utworzona w przeciągu 7 od dnia ogłoszenia wyników. Głosować będą mieli prawo użytkownicy forum.historia.org.pl. Okres trwania ankiety to 7 dni.
3.8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach Organizatorów.
3.9. Nagrodami w konkursie są:
- powieść historyczna "Wagabunda" Bernarda Cornwella IW Erica,
- album "Upadek Peerelu",
- album "Od dwudziestu lat z Gazetą",
- encyklopedia "Dekalog wiedzy - historia Polski",
- encyklopedia "Dekalog wiedzy - historia świata",
- Sergiusz Piasecki "Zapiski oficera Armii Czerwonej",
oraz niespodzianki filmowe z kolekcji "Gazety Wyborczej".
3.10. Nagrody opisane w pkt 3.9. będą wysłane w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W terminie do 7 dni od momentu ogłoszenia wyników, zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej na podany przez siebie e-mail o przyznanej nagrodzie. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres podany przez Uczestnika w e-mailu zgłaszającym swój udział w Konkursie.
3.11. Organizatorzy dokonają podziału nagród między zwycięzców. Zwycięzcami będą autorzy zdjęć, które po ocenie członków Komisji Konkursowej uplasowały się na pozycji od 1 do 3, a także zwycięzca ankiety na nagrodę publiczności.

4. DANE I MATERIAŁY OTRZYMYWANE OD UCZESTNIKÓW

4.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych dla celów związanych z Konkursem.
4.2. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a) posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych zdjęć i udziela Organizatorom licencji na niezarobkowe korzystanie i rozporządzenie bez osobnego wynagrodzenia z wyżej wymienionych praw,
b) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach do eksploatacji ich wizerunków i przenosi je na Organizatorów,
c) wykonał zdjęcie pomiędzy 1 września 2008 r., a 31 sierpnia 2009 r.,
d) podane przez siebie dane są prawdziwe,
e) jeśli nie ma osiemnastu lat to oświadcza, że uzyskał zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania zdjęć z Konkursu, które będą o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszające dobra osób trzecich lub prawo polskie. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.
5.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody ufundował. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od sponsora nagród.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronach Organizatorów.
6.2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa, w szczególności poprzez przesłanie zdjęć stanowi zgodę Uczestnika na postanowienia Regulaminu.
6.3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
6.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdjęcia nadesłane przez Uczestników.
6.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie Konkursu. Z powyższych względów Organizatorzy zalecają potencjalnym Uczestnikom sprawdzenia informacji o Konkursie.
6.6. Kwestie dt. interpretacji rozstrzygają Organizatorzy i są one ostateczne. W razie sporu dt. interpretacji między Organizatorami głos rozstrzygający będzie miał przedstawiciel wskazany przez historia.org.pl.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do arbitralnego niedopuszczenia do Konkursu zdjęć, które jego zdaniem naruszają punkt 2.7.
6.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skończenia lub przerwania Konkursu przed czasem jego zakończenia nie wręczając nagród.
6.4. Organizator nie weźmie udziału w żadnej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami Konkursu.
6.5. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem tego Regulaminu nie możesz wziąć udziału w Konkursie.
6.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin za ---> KLIK! [/b]
0 UP 0 DOWN
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Zobacz posty nieprzeczytane

Skocz do:  

Tagi tematu: fotokonkurs, historii, kadr


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 19
Nasze Serwisy:

Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu